תקנון ורישום

castles-651983_1280-11

 תקנון ותנאי שימוש באתר – " לבב "

       קבלת השירות

 מסמך זה מהווה הסכם התקשרות בינך ובין משרד שידוכים " לבב " בע"מ (להלן "המשרד") בנוגע לקבלת שירות באתר www.levaw.co.il (להלן: "האתר") או באמצעותו בכל הנוגע לשידוכים כמו גם לשירותים נוספים המוצעים באתר ואשר מטרתם לקדם את האפשרות למציאת זוגיות באמצעות האתר (להלן: "השירות"). נא קרא/י מסמך זה בשלמותו ובעיון שכן הוראותיו יחייבו אותך בכל הנוגע לקבלת השירות מהאתר ובהרשמה לשירות הנך מתחייב/ת ומביע/ה את הסכמתך למלא אחרי ההוראות הקבועות בהסכם זה. אם לאחר קריאת מסמך זה אינך מסכים/ה להוראותיו או לחלק מהם, הנך מתבקש/ת שלא להירשם לשירות.

 • מטרתהשירות

השירות הניתן באתר מיועד לבוגרים מעל גיל 18 בלבד, על כן במידה והנך מתחת לגיל זה הנך נדרש להימנע מרישום לאתר זה. כמו כן האחריות לבחינת גילם של נרשמים באתר, לבד מהמסלול המבוקר כהגדרתו להלן,  שאז תחול בעניין זה אחריות מוגבלת של המשרד כקבוע להלן, תהא תמיד שלך, ועל כן הנך נדרש לנהוג בכך משנה זהירות ולהימנע מיצירת קשר עם קטינים בהתאם לכל הוראת דין החלה בעניין זה.

השירות המועבר באתר הינו מידע ראשוני בלבד שלאחריו המשרד יצור קשר עם המועמד וישלים נתונים ופרמטרים נוספים כאשר מטרתו לתת לנו כמשרד שידוכים אינדיקציה על המועמד ע"מ למצוא בס"ד את הזיווג המתאים לו ביותר וזאת באמצעות מומחים מטעם המשרד.

ידוע לך, כי המשרד אינו מתחייב באופן כלשהו לתוצאה של יצירת זוגיות או נישואין, כי אם רק לפתיחת האפשרות באמצעות הכלים השונים הניתנים על ידי האתר ליצירת אותה זוגיות. על כן האחריות בכל הנוגע לבדיקות מטעמך שתיצור באמצעות שירות מכל סוג, תהא שלך ולא תחול בשום אופן על המשרד ו/או נציגיה ו/או מי מטעמה.

מידת הצלחת השירות, תלויה במידה רבה במידת שיתוף הפעולה שלך עם המשרד ומילוי ההתחייבויות שיחולו עליך בעניין זה בהתאם להסכם ולהנחיות מפורשות שימסרו לך מטעם המשרד תוך שמירה על דיסקרטיות מוחלטת הנשמר במאגר מרד השידוכים בלבד.

האתר איננו אתר מכירות והמשרד לא נחשב כמוכר. אתרי האינטרנט ו/או תכנים של צדדים שלישיים, לרבות אתרי המכירות ו/או השירותים המוצגים באתר ו/או אשר עלו מתוצאות החיפוש באתר אינם בבעלות האתר ו/או המשרד ואינן מופעלים על ידה, והם מצויים באחריותם הבלעדית של אותם צדדים שלישיים ו/או בעלי אתרים אלה ומפעיליהם. במידה ונרכשו על ידך מוצרים המוצעים למכירה באתר, ידוע לך כי למשרד אין כל אחריות בגין המוצרים וכל אחריות בגינם תהא בהתאם לתקנון ו/או הוראות היצרן.

         תנאי רישום

 המשרד מתמחה במתן שירותי שידוכים ונסמך על מומחים שצברו ניסיון רב שנים ועשיר במתן שירות זה  בתחום. המשרד מודה לך על כי בחרת לקבל את השירות באמצעות האתר. השירות יינתן לך, בהתאם לקבוע בהסכם זה או לשינויים שיחולו בו מעת לעת, על פי שיקול דעת המשרד, כאשר זכות זו לערוך שינויים בתנאי ההתקשרות תשמר כל העת בידי המשרד. עם זאת מובהר בזאת כי כל שינוי שיערך בהוראות ההסכם יחייב את המשרד במשלוח הודעה מוקדמת על השינוי לכתובת הדוא"ל שתמסור במהלך הרישום לשירות והוא יחול רק ביחס לתקופה שלאחר מתן ההודעה. במידה ולא תסכים לשינוי כאמור תהא שמורה בידך הזכות להודיע במועד הנקוב בהודעה כאמור על סירובך לשינוי והמשרד יהא רשאי לשקול את פעולותיו נוכח הודעה זו, אם להותיר ביחס אליך בלבד את תנאי ההתקשרות כפי שהיו טרם השינוי עד לתום תקופת השירות או לסיים את תקופת מתן השירות, אולם היה ולא תעשה כן יחייב אותך כל שינוי כאמור.

השימוש באתר הינו אישי ואינו ניתן להעברה, או לשימוש מסחרי כלשהו, על כן חל איסור להעביר את הקוד הסודי או כל אמצעי אחר המאפשר לך כניסה לאתר לכל צד שלישי, כמו כן אין להפיץ מסרים מסחריים כלשהם או לעשות שימוש מסחרי בכל דרך בשירות או באמצעותו.

הנך מצהיר כי ידועים לך תנאי הרישום והנך מסכים להם. במידה ונרשמת, הנך נותן בזאת את הסכמתך המלאה והמפורשת לביצוע הבדיקות, לרבות אימות כל הנתונים שמסרת בעת הרישום, וגיבוש חתך פסיכולוגי וגרפולוגי אודותיך והנך ומוותר בזאת כלפי המשרד והפועלים בשמו, וזאת לצורך הבדיקה וגיבוש תוצאותיה, על כל זכות לסודיות או פרטיות ולא תשמע בכל טענה לרבות בדבר פרסום לשון הרע היה ותוצאות הבדיקה לא ישאו חן בעינך. כמו כן הנך מצהיר, כי ידוע לך שהמשרד יפעל כמתחייב ויעשה כמיטב יכולתו בביצוע בדיקות אלה באמצעות בעלי מקצוע מומחים בכל תחום ,אולם אין המשרד אחראי בכל אופן ו/או צורה על תוצאות בדיקות אלו או לטעויות שעשויות לחול בהן נוכח הטעיה מכוונת של לקוח, או כל מעשה רמיה והונאה אחר, אף כי כאמור יפעל המשרד בכל עת לאתר ולמנוע כל אפשרות לכך.

 • תמורה ותנאי תשלום

בגין השירות הניתן לך על ידי האתר או באמצעותו, תחויב בדמי רישום וטיפול שמהווה כחלק מהתשלום לדמי השידוך שישולמו לאחר מציאת השידוך למועמד. חיוב בדמי הרישום יבוצע מראש באמצעות עסקה בכרטיס אשראי או בצ'ק או במזומן שיעברו אישית, בפגישה שתתקיים במשרד.

 1. התשלום מהווה חלק מתשלום דמי השידוכים שיבוצע במלואו בסיום תהליך השידוך בין המועמד למועמדת .
 2. דמי השידוכים משולם עפ"י גיל המועמד או אופי המועמד :

א.       גיל 18-25.בעלות של 3000 ₪ (בניכוי דמי הרישום- 2650 ₪).

ב.       גיל 26 ומעלה בעלות של  3650 ₪(בניכוי דמי הרישום-3650 ₪).

ג.        מוגבלות רפואית בעלות של 4650 ₪  (בניכוי דמי הרישום-4650₪).

משרדנו, עושה ככל אשר לאל ידו על מנת להעניק ללקוחותיו שירות הולם והוגן כפי המוצהר בפרסומינו. אך, מאחר ובבני אנוש עסקינן, יתכן והמלצתנו בדבר התאמה בין בני זוג, תתברר כשגויה, לפיכך, ברצוננו להבהיר כי על אף שאנו מבצעים את הבדיקות הראשוניות הדרושות, על כל מועמד/ת  מוטלת האחריות לבדוק את רקע המועמד/ת באופן עצמאי ואנו מצהירים בזאת כי על משרדנו לא מוטלת אף אחריות שהיא וכמו כן, לא יוכלו המועמדים לבוא בתביעה כלפינו בכל הקשור להתאמת המשודכים.

 •         ביטול – הפסקת שירות

 הפסקת השירות על ידך או המשרד יכולה להיעשות מכל סיבה ובכל עת בהודעה אלקטרונית בכתב למשרד לכתובת הדוא"ל שתמסור בעת ההרשמה או בהודעה כתובה שתשלח על ידך לכתובת המשרד "רח' טורי זהב 8 , חשמונאים" או בפקס 08-9572071 וזאת תוך 24 שעות מעת משלוח ההודעה על ידי המשרד או קבלת הודעתך במשרד. מובהר בזאת כי אין בהפסקת השירות כדי להביא לידי כך שלא תחויב במלוא דמי הרישום. אם ובמקרה בו השירות הופסק על ידי המשרד וביוזמתו וכאשר הפסקה זו לא בוצעה בשל הפרה של הוראות ההסכם על ידך.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל אתה מאשר ומסכים כי בכל מקרה בו לא ישולמו למשרד דמי הרישום יהא המשרד רשאי להפסיק את מתן השירות לאלתר על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט אולם לא יהא בכך כדי להביא לביטול החיוב המלא של דמי הרישום והמשרד יהא זכאית לפירעון דמי הרישום וכן לסילוק כלל ההוצאות שיהיו למשרד, כולל הוצאות משפטיות ואחרות, בשל הצורך לפעול לשם גביית חוב זה של דמי הרישום.

 • אחריות לפרסומים ותוכן באתר

התוכן המופיע באתר והפרסומים של משתמשים אחרים בשירות, אינם באחריות האתר והמשרד והם נעשים על דעת המפרסמים או המשתמשים האחרים בשירות והמשרד ועל אחריותם בלבד ועל כן המשרד לא יהא אחראי בכל צורה על תוכנם של פרסומים אלו, לרבות ביחס לאמיתות תוכנם או באשר למידת הפגיעה שעשויה להיות גלומה בהם ביחס אליך ואתה לא תשמע והנך מוותר בזאת על כל טענה כנגד המשרד בעניין זה. מובהר בזאת, כי האמור לעיל יחול גם בכל הנוגע לפעולות המשרד כגון: בדיקת המועמד בו המשרד פועל באמצעות חוקר פרטי, גרפולוג פסיכולוג ושיחות אישיות לשם אימות הנתונים והצגת פרופיל מדויק על לקוחות שירות זה אולם גם במקרה זה האחריות לפרסום בנוגע לכל לקוח תחול על הלקוח בלבד והנך מסכים לכך.

הנך מתחייב בזאת להימנע מכל פרסום באתר המציין פרטים שאינם נכונים, שקר מפגיע, או דברים אשר עשויים לפגוע במשתמשים אחרים, וידוע לך ואתה מסכים לכך כי כל דבר שתפרסם באתר יהא על אחריותך הבלעדית.

 •         תנאי שימוש בשירות

 ברישום לאתר אתה מאשר מסכים ומתחייב לפעול בהתאם להוראות שימוש אשר המשרד יפרסם מעת לעת באתר בכל הנוגע לשימוש בשירות. זאת ועוד אתה מתחייב שלא להעביר או להפיץ או לפרסם למנוי אחר מידע או כל קוד או תוכנה:

 • שעלול לפגוע באפשרות שלהם לעשות שימוש בשירות באתר.
 • שהינו אסור לפרסום או שהינו בלתי חוקי, או יש בו משום עוולה אזרחית והוא מהווה פגיעה ברגשות, הוצאת דיבה, פרסום לשון הרע, איום, דבר תועבה, או כל ביטוי גס או פוגע באופן אחר.
 • שהינו פרסום למטרות מסחריות, ואשר נעשה שלא בהסכמה ובאישורה בכתב ומראש על ידי המשרד.
 • שיש בו משום, עידוד סיוע או שידול לביצוע מעשים שאינם חוקיים, ו/או אשר מהווה הפרה של זכויות של צד ג' כלשהו.
 • שהינו הפרה של זכויות קניין רוחני הקנויות לכל צד ג' או הפרה של זכויות הקניין הרוחני של המשרד או פגיעה במוניטין, בפטנט בזכות יוצרים ובפרטיות של מי מאלו.
 • הכולל פרסומת מכל סוג, וזאת בכל אופן ולכל מטרה לרבות מטרות שאינן מסחרית.
 • שיש בו קוד או וירוס או תוכנה, בין שיש בהם כדי לפגוע במחשב הנמען ובין אם לאו, בין שהינם לצורך קבלת מידע המהווה הזמנה למשלוח מכתבי שרשרת, או שימוש באתר ובנתונים שתקבל ממנו כאמצעי להעברת דואר זבל וכן לא תציע כל שירות או תעשה שימוש בפרטים של משתמשים אחרים שיגיעו לידיך בהסכמת אותם משתמשים למטרות אחרות שאינן מטרת השירות או לשם מתן שירות דומה או זהה לאותם לקוחות בעצמך או באמצעות מי מטעמך או בכל אופן אחר.

ככלל, ידוע לך כי כל שימוש באתר ובשרותיו שלא למטרת השירות אסורים בזאת במפורש וכל פעולה שנאסרה כאמור תהווה הפרה חמורה של תנאי השימוש באתר.

המשרד שומר לעצמו את הזכות, על פי שיקול דעתו להוריד פרופיל של כל משתמש שהפר את תנאי השימוש כאמור ולחסום את אפשרות השימוש שלו באתר ובשירות וזאת מבלי לפגוע בכל זכות של המשרד לנקיטת הליכים משפטיים כנגד משתמש כאמור.

לבד מכך ידוע לך ואתה מסכים, כי בגין כל פעולה שתעשה, בניגוד להתחייבויותיך כאמור, בכל הנוגע לאופן השימוש בשירות ובאתר, תחויב בקנס בשיעור של 500 ₪ לכל פעולה כאמור וזאת בגין כל משתמש או מנוי של השירות אשר קיבל ממך הודעה או פניה או קוד או תוכנה שהשימוש בה נאסר כאמור לעיל בפרק זה. קנס אותו תידרש לשלם למשרד לאלתר ועם פנייתו הראשונה אליך.

 • קניין רוחני

המשרד בלבד הינו בעל מלוא זכויות הקניין הרוחני בשירות, באופן הייחודי של מתן השירות במסלול המבוקר שהינו פרי פיתוחה, ובכל עניין אחר שהינו נושא לזכויות קניין רוחני באתר ובשירות ולרבות במוניטין של האתר שמו וכל פרט אחר בו בכלל זה עיצובו הגרפי, והתוכנות המאפשרות את הפעלתו. אתה לא תהא רשאי להעתיק, לחקות, לשכפל, לפרסם, להעביר, להפיץ, להציג או למכור כל מידע או כל שיטה הכלולה בשירות או באופן בו הוא מוצג וכן באופן בו הוא ניתן במיוחד ולרבות בכל הנוגע למסלול המבוקר אשר מלוא זכויות הפיתוח של מסלול זה והאופן הייחודי בו ניתן השירות שמורות למשרד.

מאידך, ניתן בזאת ממך, רישיון שימוש בלתי חוזר למשרד לעשות כל שימוש במידע שתפרסם באתר, באזורים הפתוחים לעיון כלל משתמשי האתר (לא כולל אזורים שהותרו על ידך לשימוש סלקטיבי על פי בחירה ושיוצגו לבקשת משתמש אחר על פי החלטתך בכל פעם).

 •          פרטיות

 המשרד תפעל ככל האפשר לצורך הבטחת המידע אשר נמסר על ידך לשם קבלת השירות ועל סודיותו, וזאת כאשר זה הוצב על ידך באזורים באתר שאינם פתוחים לכלל הציבור, אולם היא תהא רשאית לעשות שימוש במידע זה לצורכי מחקר ופיתוח וכן להעבירו לכל רשות היה ותידרש לעשות כן על פי הוראת כל דין החל בעניין זה. כמו כן המשרד תהא רשאית לאסוף ולבחון מידע וכן לעקוב אחר חילופי תקשורת באתר ובאמצעותו, לשם פיקוח כי הוראות הסכם זה נשמרות וכי איש ממשתמשי האתר ו/או השירות אינו מפר הוראות הסכם זה ועושה שימוש לרעה באתר או בשירותים המוצעים בו למנוייו.

המשרד תהא רשאית לחלוק מידע אודותיך, לרבות מידע שהוגדר ככזה שאינו פתוח לעיון הציבור, עם מפרסמים, שותפים עסקיים, ממנים וגופים אחרים, ובלבד שלא תחשוף תוך כדי כך כל פרט מזהה אודותיך אלא רק פרטי התנהגות באתר הנכונים לך ביחד עם עוד משתמשים אחרים ואשר יש בהם כדי להציג מגמה לדוגמא, מילים הנפוצות בחיפוש או חתכי גילאים וכדומה.

בשימוש באתר ובמנוע החיפוש בו, הנך מסכים לאיסוף ושימוש במידע כאמור כפי שתואר במדיניות זו לעיל.

         הגבלת אחריות

 השימוש בשירות מוגש ומועמד לרשותך כמו שהוא והוא נעשה באחריותך הבלעדית. אתה נוטל על עצמך את מלוא האחריות לשימוש שתעשה במידע ובחומרים המצויים באתר ובשירות. המשרד אינו מביע עמדה ולא יהא אחראי למידע שהועבר ו/או שפורסם על ידי מנויים ו/או משתמשים אחרים, או לכל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב משלוח של מידע חסוי או רגיש באמצעות השירות, או לכל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה שאינה בשליטת המשרד, או לכל נזק אשר עלול להיגרם כתוצאה מן הקשר או המפגש עם מנויים או משתמשים אחרים בשרות או שיוצגו במסגרת השירות. המשרד לא יהיה אחראי בשום מקרה לנזק תוצאי, עקיף או נלווה (לרבות, אך לא רק, נזק בגין אבדן בסיס נתונים, אבדן תכנות, עלויות הספקה של שירות חלופי, הפרעות בשירות) הנובעים מן השימוש בשירות או מהיעדר יכולת להשתמש בשירות. בכל מקרה אחריותה של המשרד כלפיך, בגין כל עילה שהיא, לא תעלה על הסכום אשר שולם על ידך למשרד עבור דמי הרישום והטיפול.

 ·         סמכות השיפוט

 מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים לכך ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

משרד "לבב" מודה לך שהקדשת מזמנך לקריאת תנאי הסכם זה למתן השירות, היה והנך מסכים לתנאי הסכם זה, לאחר שקראת והבנת את כל תנאיו אנא הירשם לשירות. אם אינך מסכים אנא אל תעשה כן ואל תירשם לשירות.                    תודה!

הוראות הסכם זה ננקטו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הן חלות ומתייחסות לשני המינים כאחד.

חתימת המועמד/ת:                        תאריך               חתימת המשרד " לבב ":

……………………..                 ………………..           …………………………………..